Artikel teh ngabogaan harti salaku hiji karangan Faktual (nonfiksi) ngeunaan hiji masalah secara lengkep anu panjangna teu tangtu, pikeun dimuat di media massa.
Artikel kaasup kategori tulisan VIEWS (sawangan, nyaeta tulisan nu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajen kana hiji masalah atawa kajadian) Artikel hartina karya tulis lengkep dina media massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jsb. Aya oge nu nyebutkeun, artikel nyaeta tulisan lepas nu eusina mangrupa opini hiji jalma nu ngajujut hiji masalah anu tangtu, sipatna aktual atawa kontroversial kalawan udagan pikeun mere nyaho (Informatif), jeung ngayakinkuen (Persuasif Argumentatatif) atawa ngahibur halayak nu maca (rekreatif) . Nu dimaksud lepas teh sabab saha wae bisa nulis artikel, kalawan topik nu bebas, saluyu jeung minat sarta widang kaahlian dirina masing-masing.